Escribe y encuentra lo que buscas:

Normativa universitària

Normativa universitària : Normativa

Normativa

Règim dels ensenyaments

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Normativa programa de suport a esportistes d’alt nivell

Normativa d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats

Normativa d’accés a grau (retitulacions)
Graduat Superior en Comerç Internacional a Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Bases convocatòria d'admissió (retitulacions)
Graduat Superior en Comerç Internacional a Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l’estudi a temps parcial

Normativa de reconeixement en crèdits d’activitats universitàries

Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de les llengües en els estudis de grau

Normativa sobre adaptació curricular dels estudis

Nivell de competència d’una tercera llengua

Normativa d’accés i admissió a ensenyaments oficials de Grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals

Resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s’estableix un nou procediment per a l’eliminació d’exàmens i documents base de la qualificació

Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic

Plans d'estudi

Memòria de verificació del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (versió en castellà)

Acord del Consell de Ministres pel qual s’estableix el caràcter oficial del títol i la seva inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (versió en castellà)

Pràctiques externes

Normativa Pràctiques externes

Instrucció reguladora de les Pràctiques externes

Addenda de les Pràctiques externes, 26 de març 2020

Treball de Fi de Grau (TFG)

Normativa de Treball de Fi de Grau

Instrucció Treball de Fi de Grau

Addenda Treball de Fi de Grau 2019-2020 - COVID19

Mobilitat

Normativa de mobilitat

Resolució convocatòria programes d’intercanvi

Permanència

Permanència

Tutories

Tutories als alumnes de grau

Estudiants visitants

Estudiants visitants

Matrícula

Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matriculació en els ensenyaments oficials

Taula de taxes GNMI

Taula de taxes BDBI

Qualificacions i valoració dels expedients acadèmics

Qualificacions i valoració dels expedients acadèmics

Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra

Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra

Per a més informació, visita la pàgina de normativa