Escribe y encuentra lo que buscas:

Responsabilitat Social Corporativa : Departament d'RSC

Departament d'RSC

Des de la seva creació, ESCI-UPF ha estat compromesa amb la sostenibilitat i ha seguit un procés d’avenç i millora continus en tots els aspectes que s’hi relacionen. Això es reflecteix no solament en la mateixa organització sinó també en els àmbits de la formació i la recerca, així com en el ferm compromís adquirit quant a la relació, la divulgació i la transferència a la societat dels seus coneixements en matèria de sostenibilitat.

Els nostres estatuts, en l’article 1c, estableixen com una de les finalitats principals de l’Escola la formació i la recerca internacional en l’àmbit de la sostenibilitat i la gestió ambiental.Article 1c of its statutes defines one of its main purposes to be international training and research in the field of sustainability and environmental management.

L'equip

L’octubre del 2016 es va crear el Departament de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF amb l’objectiu d’establir polítiques i d’ampliar mesures en aspectes de sostenibilitat tant internament com externament, és a dir, tant al si de la mateixa institució com en els seus diversos àmbits d’actuació.

El Departament de Responsabilitat Social Corporativa està format per:

Dra. Silvia Ayuso

Directora acadèmica de la Càtedra MANGO d’RSC - Investigadora

Xavier Carbonell

Director de la Càtedra MANGO d’RSC

Laia Serradell

Oficina de Relacions Internacionals - Unitat d'Igualtat. Dep. RSC

Mireia Vera

Career Service Manager

Memòries de sostenibilitat

Des del curs 2015-2016, ESCI-UPF elabora periòdicament memòries de sostenibilitat seguint les diverses iniciatives a les quals està adherida:

ESCI-UPF està adherida a aquesta iniciativa, que suposa adquirir el compromís d’explicar les seves polítiques, les seves actuacions i la seva implementació d’aquests principis i de divulgar-los a través d’un informe anomenat Sharing Information on Progress (SIP).

Els estàndards GRI representen les millors pràctiques a nivell global per informar públicament dels impactes econòmics, ambientals i socials d’una organització. L’elaboració d’informes de sostenibilitat a partir d’aquests estàndards proporciona informació sobre les contribucions positives i negatives de les organitzacions al desenvolupament sostenible.

Com a membre de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, ESCI-UPF segueix la proposta plantejada al document “A Practical Guide to the United Nations Global Compact for Higher Education Institutions” per elaborar la seva memòria de sostenibilitat.

ESCI-UPF està alineada amb els ODS de les Nacions Unides i amb els objectius inclosos en l’Agenda 2030 de la Generalitat de Catalunya. En concret, es compromet a elaborar la propera memòria de sostenibilitat prenent com a base les fites i els compromisos inclosos a l’Agenda 2030 per tal de contribuir directament al compliment dels ODS.

Memòria de sostenibilitat d’ESCI-UPF 2018-2019

Memòria de sostenibilitat d’ESCI-UPF 2016-2017

Memòria de sostenibilitat d’ESCI-UPF 2015-2016

Compromisos d’ESCI-UPF en l’àrea de l’RSC

 

  • Quant a la institució mateixa, tota la seva gestió i les seves actuacions i operacions es duran a terme dins d’un marc ètic. En aquest sentit, es consideren tots els aspectes relacionats amb el respecte dels drets humans, laborals, mediambientals i de bon govern de la institució.
  • Quant a la formació, ESCI-UPF transmetrà els valors de la responsabilitat social i la sostenibilitat a tot l’alumnat, tant a nivell personal com per a la gestió de les organitzacions. En aquest sentit, dins dels diferents graus i màsters de la institució, s’inclouen assignatures i activitats que recullen tots aquests aspectes, les quals es van actualitzant en funció dels nous escenaris i reptes internacionals.
  • ESCI-UPF potenciarà i treballarà tots els aspectes de la recerca en l’àmbit de la sostenibilitat a través de càtedres especialitzades i grups de recerca, com també en els treballs de fi de grau i fi de màster.

 

  • ESCI-UPF col·laborarà amb la societat i li transmetrà coneixement, tant a nivell local com a nivell internacional, participant en reunions, actes i congressos amb l’objectiu de difondre i transferir els resultats de la nostra recerca i experiència. Així mateix, donarà suport i participarà en totes aquelles iniciatives que, en aquest àmbit, tinguin relació, s’adaptin i siguin adequades a l’activitat i als objectius d’ESCI-UPF.
  • ESCI-UPF informarà de manera clara, senzilla i rigorosa sobre la seva política, els seus objectius i les seves actuacions en aquesta matèria a través de memòries de sostenibilitat, elaborades d’acord amb models de referència i en les quals es recolliran tots els aspectes i punts rellevants relacionats.

Codi ètic

ESCI-UPF desenvolupa totes les seves activitats d’acord amb els principis establerts en el Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, vigent des del 8 de juliol de 2020, el qual subscriu i al qual s’adhereix. Aquests principis són: la integritat, la llibertat acadèmica, la responsabilitat, l’honradesa, la igualtat, la privacitat, la confidencialitat, el respecte i la sostenibilitat.

Línies de treball

Formació

Tenim un extens programa d’activitats de formació que es desenvolupen al llarg de l’any. El nostre programa de formació es concreta en les línies següents:

  • Postgrau en RSC, en coordinació amb la BSM
  • Programes enfocats
  • Programes in-company

Recerca

Les principals línies de recerca són:

  • Responsabilitat social de les organitzacions en un context internacional
  • Igualtat d’oportunitats a les organitzacions

En el marc d’aquestes línies, s’ofereixen diversos tipus d’assistència tècnica per dur a terme les accions que els nostres col·laboradors requereixin.